Legend of Shadi-er - Yellow River: 82001 - download | Presto Classical
Skip to main content

Legend of Shadi-er

Ton-xiang Ren, Lei-ji Chen (qin), Chong Du (dizi), Bing-qian Zhou (erhu)

Shanghai Conservatory Chinese Orchestra, Fei-yun Xia, Yuan Liu

No digital booklet included

Contents

Yuan Liu: The Legend of Shadi-er

16:10
$4.00
$4.80
 • Shanghai Conservatory Chinese Orchestra
 • Fei-yun Xia

Yuan Liu: Fishermen's Song of Lake Shenyang

5:50
$1.00
$1.20
 • Shanghai Conservatory Chinese Orchestra
 • Fei-yun Xia

Yuan Liu: Yiuchang

4:47
$1.00
$1.20
 • Ton-xiang Ren
 • Shanghai Conservatory Chinese Orchestra
 • Fei-yun Xia

Yuan Liu: 3 Movements in Kiangsi Style

19:41
$4.00
$4.80
 • Shanghai Conservatory Chinese Orchestra
 • Fei-yun Xia

I. Spring

6:33
$1.00
$1.20

II. Nanci

5:41
$1.00
$1.20

III. Parting

7:27
$2.00
$2.40

Yan-jin Hua: Reflection of the Moon on Er-Quan

8:10
$2.00
$2.40
 • Lei-ji Chen (qin), Chong Du (dizi), Bing-qian Zhou (erhu)
 • Shanghai Conservatory Chinese Orchestra
 • Yuan Liu
Return to main site
 
   
 
Time elapsed--:-- Time remaining--:--