Help
Skip to main content

Story of the River

Zhu Xiao Sheng (erhu), Wu Xiao Zhong (guanzi), Ng Chang Hung (guanzi), Lee Heng Quee (guanzi), Yong Phew Kheng (guanzi), Boo Chin Kiah (guanzi), Li Xiao Yuan (yangqin)

Singapore Chinese Orchestra, Ku Lap-man

This release includes a digital booklet

Listen immediately in My Library

Contents

Pen Xiu Wen: Flowing Waters

Work length11:11
$3.00
$3.60
 • Singapore Chinese Orchestra
 • Lap-man Ku
 • Recorded: May 1993
 • Recording Venue: Singapore

Zheng Bing: Story of the River (Erhu Concerto)

Work length26:13
Album only
Album only
 • Xiao-Sheng Zhu (erhu)
 • Singapore Chinese Orchestra
 • Lap-man Ku
 • Recorded: May 1993
 • Recording Venue: Singapore

Wang Hui-Ran: Caprice on the Yellow River

Work length13:19
$3.00
$3.60
 • Singapore Chinese Orchestra
 • Lap-man Ku
 • Recorded: May 1993
 • Recording Venue: Singapore

Liu Bin: Haozi Tune at Changjiang River

Work length7:38
$2.00
$2.40
 • Xiao-zhong Wu (guanzi)
 • Singapore Chinese Orchestra
 • Lap-man Ku
 • Recorded: May 1993
 • Recording Venue: Singapore

Xu Jingxin: Rain by Night (Yangqin Concerto)

Work length13:08
$3.00
$3.60
 • Xiao-yuan Li (yangqin)
 • Singapore Chinese Orchestra
 • Lap-man Ku
 • Recorded: May 1993
 • Recording Venue: Singapore